از میان کابوس هایی که تکرار می شوند (مثل کابوس کنکور یا کابوس برگشت از المان به آکلند) به دلایلی کابوس اینکه مامان بابام اصرار به ازدواج من با کسی غیر از امیر رو دارند چند بار اخیرا تکرار شده. محتوای کابوس معمولا ثابته. یه شخصی که به طور نسبی ادم مذهبی-سنتی مورد تایید بابام هست اومده خواستگاری من و مامان بابا اصرار دارند من با این آقا ازدواج کنم. من در خواب به همه سالهایی که گذشته به همه ی خوشحالی هایی که داشته ام فکر می کنم و افسوس می خورم که همه تنها یک رویا بوده است و واقعیت زندگی من غیرقابل عوض شدن است. گاهی که شرایط روحیم خرابتر است فشار روانیم در طول خواب بیشتر میشه و خواب میبینم که درواقع من با امیر ازدواج کرده ام اما کسی خبر ندارد و من در خواب در کشمش اجتناب از هرگونه خیانت به سر میبرم. 

پریشب خواب دیدم یک اقای بلندقامت و درشت روبه رویم نشسته و به من می گوید مهمترین مساله برایش اعتقادات مذهبی من است و از من پرسید شما چه قدر به دین مبین اسلام اعتقاد دارید. من کمی مکث کردم و به این فکر کردم آخر چه طور به چنین سوالی که احتیاج به ساعتها بحث دارد در یک جمله جواب بدم؟ که گفتم: من به معنای کلاسیک به خدا اعتقاد ندارم.  

از صبح دیروز هی به این فکر می کردم این جمله ی فاخر از کجای من درآمده در خواب؟ هرچه قدر هم فکر می کردم یادم نمی آمد جایی خوانده باشم. شب به امیر گفتم امیر باز دیشب کابوس دیدم . امیر بغلم کرد گفت خودت رو اذیت نکن. گفتم حالا اون مهم نیست فکر کن در جواب اون آقا تو خواب گفتم: من اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم. قبل از اینکه بگویم که از صبح تو کف خودم موندم امیر من رو بوسید گفت جواب اون روز من رو تکرار کردی. من هاج و واج نگاهش کردم و تازه یادم آمد آنروز (8سال پیش) امیر بود که این جمله را گفته بود. ضمیر ناخوداگاه من جالب همه چیز را تلفیق کرده بود.


منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : تاقچه |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم! منبع : |اعتقاد به معنای کلاسیک ندارم!
برچسب ها : امیر ,کابوس ,خواب ,گفتم ,اعتقاد ,کلاسیک ,معنای کلاسیک ,کلاسیک ندارم ,معنای کلاسیک ندارم